Medlemsvilkår

GENERELT

Mitt Hageland eies og drives av Hagelandgruppen AS (org.nr. 913 589 475), og er et fordels- og lojalitetsprogram for de kunder av kjedens butikker (heretter kalt Hageland) som har registrert seg som medlem. Medlemmer av Mitt Hageland opptjener bonuspoeng på alle kjøp registrert på medlemmet i Hageland sine butikker, og mottar også andre tilbud kun forbeholdt medlemmer.

Med virkning fra 1. juli 2022, så gjelder disse vilkårene alle medlemmer av Mitt Hageland, også medlemmer registrert før bonuspoeng ble lansert 25. mai 2021.

Formålet med Mitt Hageland er å informere og inspirere medlemmene om Hagelands produkter, samt medlemsfordeler, tips og råd – primært via e-post og SMS. Ved medlemskap i Mitt Hageland samtykker du til å motta markedsføringsinformasjon fra oss om aktiviteter, råd og tips, inspirasjon, tilbud og kampanjer via e-post, mobil, post og digitale kanaler. Innstillinger knyttet til dine kommunikasjonspreferanser kan enkelt, og når som helst, administreres ved å logge inn på Mitt Hageland, eller følge avmeldingsanvisninger for den enkelte kanal i slutten av e-post og SMS fra Mitt Hageland. Dersom medlemmet melder seg av dialogen, vil medlemmet fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som f.eks. utstedelser av bonussjekker eller endringer i medlemsvilkår, inntil medlemmet ev. melder seg ut av Mitt Hageland.

Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år, har norsk mobilnummer og har adresse i Norge. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre.

BONUSPOENG

Et medlem opptjener bonuspoeng på alle kjøp i Hageland sine butikker der medlemsnummer medlemmet identifiserer seg via mobilnummer eller sitt bankkort ved handel oppgis. For å få bonuspoeng på alle kjøp fra og med innmeldingstidspunktet i butikk må man fullføre registreringen av sin profil på hageland.no/mitt-hageland innen et døgn etter at kjøpet og innmeldingen fant sted.

Det gis ikke opptjening av bonuspoeng ved fakturabetaling. Kun ved betaling med kort, kontant eller bruk av gavekort der kjøpet blir registrert på medlemskapet. Det gis pr i dag heller ikke bonuspoeng på kjøp av tjenester som anleggsarbeid, hageplanlegging eller tilsvarende.

Medlemmer får ett poeng for hver krone på sluttsummen av hver handel. I kampanje-perioder kan det gis ekstra poeng enten på sluttsummen av hver handel eller på enkeltprodukter. Medlemmene vil informeres om slike kampanjer enten med e-post eller SMS, så fremt medlemmet ikke har meldt seg av slik dialog. Medlemmer kan også opptjene bonuspoeng på annen aktivitet enn kjøp som f.eks. ved å verve en venn.

Det gis kun bonuspoeng ved bruk av gavekort, ikke bonuspoeng for kjøp av gavekort, men bonuspoeng gis til den som anvender gavekortet, så fremt medlemskapet registreres på handelen

Bonussaldo oppdateres innen neste dag på hageland.no/mitt-hageland/. Ev. klage på ikke oppdatert bonussaldo må rettes til ett av kontaktpunktene nederst i vilkårene innen 30 dager etter kjøpet, med kopi av kvittering som oppleves feil eller ikke beregnet. Det skal framkomme av kvitteringen at medlemskap er oppgitt.

Ved retur av varer trekkes eventuelle bonuspoeng som er beregnet på kjøpet av varen fra medlemmets bonussaldo.

Bonuspoeng er en premiering av lojale medlemmer. Dersom et medlem ikke har opptjent nye bonuspoeng i løpet to år, nullstilles saldo.

BONUSSJEKKER

Bonussjekker utstedes 4 ganger i året og på følgende datoer 1. februar, 1.mai, 1. august og 1. november –basert på medlemmers opptjente bonuspoeng fram til ett døgn før utstedelse.

En bonussjekk kan benyttes som full betaling eller delbetaling ved kjøp i en av Hageland sine butikker. Bonussjekker er personlige og tilgjengelig i kassen i alle Hageland sine butikker, så fremt medlemmet oppgir sitt medlemskap. Bonussjekker gjelder også ved kjøp av varer til redusert pris. Medlemmet velger selv ved hvilken handel en gyldig bonussjekk ønskes benyttet, men bonussjekken må da anvendes i sin helhet, og eventuell restverdi på bonussjekken betales ikke ut i kontanter. Den delen av betalingen som gjøres med bonussjekk gir ikke grunnlag for nye bonuspoeng.

Det informeres om utstedelse av bonussjekk innen tre virkedager fra utstedelsesdato til de medlemmer som det er utstedt en bonussjekk til.

En bonussjekk har en gyldighet på 3 måneder fra utstedelse dato og kan kun benyttes én gang. Utløpsdato på bonusjekker blir tydelig kommunisert ved utstedelse. Dersom en bonussjekk ikke er benyttet innen utløpsdato, er verdien tapt. Dersom en butikk er sesongstengt når en bonussjekk nærmer seg utløp, så må en annen av Hagelands butikker benyttes. Se våre nettsider www.hageland.no for oppdaterte åpningstider.

Ved utstedelsestidspunktene konverteres følgende bonuspoeng til bonussjekker:

Bonuspoeng   Bonussjekk

2.500               kr. 50

5.000               kr. 100

7.500               kr. 150

10.000            kr. 200

Ved bonuspoengsaldo på 12.500 eller høyere, utstedes flere bonussjekker på inntil kr. 200, inntil rest av bonussaldo er lavere enn 2.500 poeng. Eventuelle restpoeng lagres til neste utstedelse. Bonussjekker utstedes ikke forskuddsvis. Dersom bonussjekk utstedes i forbindelse med innmelding, har den en gyldighet på fire uker. Dersom det er feil ved utstedelse av bonussjekk så har Hageland rett til å korrigere dette.

PERSONVERN

Hageland er opptatt av å behandle medlemmers personopplysninger trygt, og dette er beskrevet på egen nettside: https://hageland.no/personvern-og-vilkar/

MEDLEMSKAPETS GYLDIGHET OG UTMELDING

Vilkårene gjelder fra 1. februar 2023 og erstatter alle tidligere vilkår for medlemskap i Mitt Hageland. Et medlem kan si opp avtalen med umiddelbar virkning under sin profil på hageland.no og alle opplysninger registrert om medlemmet blir etter 30 dager slettet, inkludert ev. opptjente bonuspoeng og ubenyttede bonussjekker.

Hageland forbeholder seg retten til uten varsel, å endre, revidere e.l. vilkårene for Mitt Hageland. Endringer vil bli kommunisert på e-post eller SMS. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Hageland.

Hageland forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Mitt Hageland. Et medlem vil i så tilfelle ha anledning til å opptjene poeng i denne 30 dagers perioden før avvikling. Bonussjekker som utstedes ved avvikling, vil ha den samme gyldigheten på 90 dager fra utstedelsesdato.

Dersom Mitt Hageland må avvikles grunnet lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Mitt Hageland uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning, og opptjente poeng vil da opphøre uten erstatning til det enkelte medlem.

Hageland kan si opp avtalen med medlemmet med umiddelbar virkning dersom medlemmet har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Dersom et medlem ikke opptjener poeng i løpet av en periode på 24 måneder, har Hageland rett til å avvikle medlemskapet.

FORCE MAJEURE

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Hageland å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon, pandemi eller inngrep fra offentlige myndigheter.

TVISTER OG LOVVALG

Ved ev. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo Asker og Bærum tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

KONTAKT

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, enten med kontaktskjema på Mitt Hageland eller post:

Hagelandgruppen ASv/Mitt HagelandBillingstadsletta 251396 Billingstad

Som medlem i Mitt Hageland får du bonus på alt du handler hos oss! I tillegg får du gode medlemstilbud, faste medlemsfordeler, inspirasjon og sesongaktuelle råd og tips om alt fra hagestell og selvdyrking til uteplassen.